Bel me terug

 

Stuur een e-mail

 Algemene voorwaarden

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle internet gerelateerde aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen ZILTE ZAKEN te Den Burg, Kamer van Koophandel 37143584 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor ZILTE ZAKEN alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Offerte en aanvaarding

 1. ZILTE ZAKEN stelt een offerte op waarin ZILTE ZAKEN aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) ZILTE ZAKEN aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 2. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. ZILTE ZAKEN kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien ZILTE ZAKEN daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door ZILTE ZAKEN. Opdrachtgever dient op nader te melden wijze een elektronische handtekening te plaatsen voor akkoord.
 4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat ZILTE ZAKEN werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever ZILTE ZAKEN verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 5. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. ZILTE ZAKEN zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

Uitvoering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door ZILTE ZAKEN uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZILTE ZAKEN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan ZILTE ZAKEN worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal ZILTE ZAKEN toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die ZILTE ZAKEN redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
 4. ZILTE ZAKEN garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
 5. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft ZILTE ZAKEN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. ZILTE ZAKEN is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 6. ZILTE ZAKEN is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 7. ZILTE ZAKEN heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover ZILTE ZAKEN niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. \
 8. ZILTE ZAKEN zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Zoekmachine-optimalisatie 

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. ZILTE ZAKEN kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden. 3. Opdrachtgever machtigt ZILTE ZAKEN hierbij om in Opdrachtgevers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft ZILTE ZAKEN hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

Hosting

 1. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal ZILTE ZAKEN zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien ZILTE ZAKEN geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan ZILTE ZAKEN niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
 3. ZILTE ZAKEN heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens ZILTE ZAKEN niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 4. Het is ZILTE ZAKEN toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de Opdrachtgever
 5. Naast SSL­certificaten van Comodo biedt ZILTE ZAKEN gratis SSL­certificaten aan van Let’s Encrypt. Voor deze gratis certificaten kunnen wij geen garantie bieden op de werking en ondersteuning van de certificaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verzekerde waarde en indien nodig zal de Opdrachtgever deze bij Let’s Encrypt moeten verhalen.
 6. ZILTE ZAKEN zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door ZILTE ZAKEN opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte of de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA) voor webhosting en/of server management. 

Domeinnaam

 1. Indien de Dienst strekt tot het leveren van een domeinnaam zal ZILTE ZAKEN zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien ZILTE ZAKEN geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan ZILTE ZAKEN niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
 3. ZILTE ZAKEN is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ZILTE ZAKEN.
 4. Indien ZILTE ZAKEN een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van de Opdrachtgever, zal ZILTE ZAKEN medewerking verlenen aan verzoeken van de Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 5. De Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

Ontwikkelen van Werken

 1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. ZILTE ZAKEN geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van nietcourante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
 3. ZILTE ZAKEN is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan ZILTE ZAKEN levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door ZILTE ZAKEN. Opdrachtgever vrijwaart ZILTE ZAKEN van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
 1. ZILTE ZAKEN heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. ZILTE ZAKEN zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart ZILTE ZAKEN voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door ZILTE ZAKEN.
 3. ZILTE ZAKEN zal de werken op een passende wijze elektronisch beschikbaar stellen.
 4. ZILTE ZAKEN zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHPcode) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. 10. ZILTE ZAKEN zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang ZILTE ZAKEN Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat ZILTE ZAKEN Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. ZILTE ZAKEN is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is ZILTE ZAKEN gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Oplevering en aanvaarding

 1. ZILTE ZAKEN zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal ZILTE ZAKEN zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan ZILTE ZAKEN doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 1. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar het oordeel van ZILTE ZAKEN een redelijk aantal revisierondes volgen.
 2. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door ZILTE ZAKEN gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag.
 3. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. ZILTE ZAKEN kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 4. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij ZILTE ZAKEN het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een half jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Rechten van intellectuele eigendom 

 1. ZILTE ZAKEN gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door ZILTE ZAKEN zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij ZILTE ZAKEN liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. ZILTE ZAKEN is vrij om werken waarvan zij de rechten heeft, op ieder moment vrij te geven onder een open source licentie naar haar keuze.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.
 3. De door ZILTE ZAKEN ontwikkelde Werken blijven eigendom van ZILTE ZAKEN. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000, – per inbreukmakende handeling betalen aan ZILTE ZAKEN. Dit doet niets af aan het recht van ZILTE ZAKEN om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Installatie en onderhoud van Werken

 1. Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal ZILTE ZAKEN de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. ZILTE ZAKEN zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van ZILTE ZAKEN voldoet, zijn ZILTE ZAKEN gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 2. Opdrachtgever zal op verzoek van ZILTE ZAKEN medewerkers en hulppersonen van ZILTE ZAKEN alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 3. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart ZILTE ZAKEN voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door ZILTE ZAKEN. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal ZILTE ZAKEN zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. ZILTE ZAKEN is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan ZILTE ZAKEN heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. ZILTE ZAKEN kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. ZILTE ZAKEN kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Wijzigingen aan de Diensten

 1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien ZILTE ZAKEN meer werk moet verrichten dan ZILTE ZAKEN had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is ZILTE ZAKEN gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat ZILTE ZAKEN tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
 2. Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever is 50% verschuldigd na aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk bij oplevering van een eerste ontwerp. Het resterende bedrag is verschuldigd op het moment dat het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een Werk (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra ZILTE ZAKEN meldt dat het werk zal beginnen.
 3. ZILTE ZAKEN zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
 4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan ZILTE ZAKEN te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat ZILTE ZAKEN de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van ZILTE ZAKEN blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 1. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 2. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 3. Eens per kalenderjaar is ZILTE ZAKEN gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. ZILTE ZAKEN zal Opdrachtgever ten minste 1 (één) maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Alle prijzen die door ZILTE ZAKEN worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 5. 10.Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan ZILTE ZAKEN. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
 1. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van ZILTE ZAKEN volledig bewijs op.

Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. ZILTE ZAKEN mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 1. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Aansprakelijkheid

 1. ZILTE ZAKEN is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van ZILTE ZAKEN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is ZILTE ZAKEN slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.
 4. De aansprakelijkheid van ZILTE ZAKEN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ZILTE ZAKEN direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en ZILTE ZAKEN ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZILTE ZAKEN in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens ZILTE ZAKEN.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ZILTE ZAKEN door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ZILTE ZAKEN kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 2. Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst.
 3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is ZILTE ZAKEN gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. ZILTE ZAKEN is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is ZILTE ZAKEN echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal ZILTE ZAKEN overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. ZILTE ZAKEN zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien ZILTE ZAKEN bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 1. ZILTE ZAKEN mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 2. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
 3. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ZILTE ZAKEN gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door ZILTE ZAKEN ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is ZILTE ZAKEN steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Aangeleverde foto’s, video’s, animaties en teksten:

Indien foto’s, video’s, animaties of teksten via u of derden in uw opdracht of voordeel aan ons worden aangeleverd dienen deze rechtenvrij te zijn (dus met akkoord van de fotograaf, videomaker of tekstschrijver). Indien achteraf blijkt dat er nog rechten op de het aangeleverde werk berusten en wij hiervoor aansprakelijk worden gesteld verhalen wij alle kosten op degene die ons de foto heeft aangeleverd.

Laatst aangepast op 7 oktober 2019 te Den Burg Texel