Bel me terug

 

Stuur een e-mail

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERIGE DIENSTEN

VAN:

Zilte Zaken

Emmalaan 66A

1791 AV Den Burg Texel

hierna te noemen: Zilte Zaken

Artikel 1       Definities

 1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven worden in deze algemene voorwaarden de hierna volgende termen in de navolgende betekenissen gebruikt.

Zilte Zaken:               de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:       de wederpartij van Zilte Zaken.

Overeenkomst:        de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2       Algemeen

 2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zilte Zaken en op alle overeenkomsten tussen Zilte Zaken en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Zilte Zaken en de opdrachtgever (een) derde(n) word(t)(en) ingeschakeld zijn deze algemene voorwaarden eveneens onverkort van toepassing op de verhouding met die derde(n). Dit geldt ook indien die derde(n) eigen voorwaarden hebben. In dat geval gaan deze voorwaarden altijd voor.

2.3 Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts op overeenkomsten met Zilte Zaken van toepassing indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2.4 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zilte Zaken en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht dient te worden genomen.

Artikel 3       Aanbiedingen en offertes

 3.1 Aanbiedingen en offertes hebben slechts geldigheid indien deze schriftelijk of per email zijn gedaan. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding of andere voorwaarden zijn genoemd.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes van Zilte Zaken zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Zilte Zaken is hieraan slechts gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de daarvoor geldende termijn wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Aangegeven levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod of de offerte is Zilte Zaken daaraan niet gebonden.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Zilte Zaken niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4       Uitvoering van de overeenkomst

 4.1 Zilte Zaken zal een totstandgekomen overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zilte Zaken het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Zilte Zaken inspecteert, registreert en meet alle activiteiten indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Bij disputen over de meetresultaten zijn de meetresultaten van Zilte Zaken doorslaggevend.

4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zilte Zaken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zilte Zaken worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zilte Zaken zijn

verstrekt, heeft Zilte Zaken, na daartoe de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk te hebben verzocht, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Zilte Zaken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zilte Zaken is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd zal Zilte Zaken de opdrachtgever verzoeken het resultaat van elke fase schriftelijk goed te keuren. Zilte Zaken is gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Zilte Zaken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de opdrachtgever toe te rekenen is.

Artikel 5       Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Zilte Zaken de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Zilte Zaken daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.4 In afwijking van lid 2 zal Zilte Zaken geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zilte Zaken kunnen worden toegerekend.

Artikel 6       Duur van de overeenkomst

 6.1 De overeenkomst tussen Zilte Zaken en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Zilte Zaken derhalve eerst schriftelijk te manen en tot nakoming in staat te stellen alvorens zij Zilte Zaken in gebreke kan stellen.

Artikel 7       Honorarium

 7.1 Indien Zilte Zaken met de opdrachtgever een vast honorarium is overeengekomen is Zilte Zaken daaraan gebonden, tenzij zich een situatie voordoet als vermeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.

7.2 Zilte Zaken mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan. Dat kan onder meer het geval zijn met betrekking tot wisselkoersen, lonen, energie, vervoer, grondstoffen en dergelijke.

7.3 De door Zilte Zaken gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8       Betaling

 8.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Indien opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst de factuur niet volledig heeft voldaan, behoudt Zilte Zaken zich het recht de dienst onmiddellijk te staken en tot incasso van openstaande bedragen over te gaan.

8.3 Indien is overeengekomen om achteraf te factureren dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zilte Zaken aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft met volledige betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Alsdan is de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot

het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Zilte Zaken op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.6 Zilte Zaken heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zilte Zaken kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Zilte Zaken kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.7 Zilte Zaken heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

8.8 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na verzending schriftelijk aan Zilte Zaken te worden gemeld. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9       Eigendomsvoorbehoud

 9.1 Alle door Zilte Zaken geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Zilte Zaken totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Zilte Zaken gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen of anders is overeengekomen.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of daarover te beschikken.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Zilte Zaken daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.4 Voor het geval dat Zilte Zaken zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Zilte Zaken of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zilte Zaken zich

bevinden en deze terug te (doen) nemen.

Artikel 10     Incassokosten

10.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij tevens een

dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,- (Zegge: tweehonderdvijftig euro). Indien Zilte Zaken hogere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever.

10.2 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.3 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Afname en reclames

11.1 De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering af te nemen.

11.2 Eventuele gebreken of tekortkomingen dienen binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Zilte Zaken te worden gemeld. De gebreken of tekorten dienen zo gedetailleerd mogelijke omschreven te worden, zodat Zilte Zaken in staat is adequaat te reageren.

11.3 Indien de opdrachtgever binnen drie dagen na levering niet heeft gereclameerd wordt de overeenkomst geacht perfect te zijn.

Artikel 12     Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

12.2 Na beëindiging van de overeenkomst wordt een eventueel overschot van het openstaande saldo ten gunste van de opdrachtgever niet gecrediteerd. In dat geval wordt de dienst geleverd totdat het openstaande saldo is verbruikt. Een eventueel tekort bij of na beëindiging van de overeenkomst wordt doormiddel van facturering achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 13     Opschorting en ontbinding

 13.1 Zilte Zaken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Zilte Zaken ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet, slechts ten dele of niet behoorlijk zal (kunnen) nakomen.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2 Voorts is Zilte Zaken bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zilte Zaken op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Zilte Zaken de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij al haar aanspraken onverkort.

13.4 In de gevallen als omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel behoudt Zilte Zaken zich steeds het recht voor eveneens schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14     Aansprakelijkheid

 14.1 De aansprakelijkheid van Zilte Zaken is in alle gevallen beperkt tot hetgeen gedekt is in de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een exemplaar van de polisvoorwaarden kan bij Zilte Zaken worden opgevraagd. Indien onomstotelijk mocht komen vast te staan dat Zilte Zaken aansprakelijk is en haar

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt dan geldt het gestelde als opgenomen in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel. Uw aansprakelijkheidsmelding dient binnen 30 dagen nadat de vermeende aansprakelijkheid is ontstaan te worden gemeld bij Zilte Zaken. Na verstrijking van deze periode van 30 dagen vervallen alle rechten op aansprakelijkheid.

14.2 Indien Zilte Zaken aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 250,- (Zegge: tweehonderdvijftig euro).

14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten die het rechtstreekse gevolg zijn van een wanprestatie van Zilte Zaken.

14.4 Zilte Zaken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15     Vrijwaringen

 15.1 De opdrachtgever vrijwaart Zilte Zaken voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2 Indien de opdrachtgever aan Zilte Zaken informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert zij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16     Overmacht

16.1 Zilte Zaken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

haar schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zilte Zaken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is zijn haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zilte Zaken worden daaronder begrepen.

16.3 Zilte Zaken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zilte Zaken haar verbintenis had moeten nakomen.

16.4 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5 Voor zover Zilte Zaken ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zilte Zaken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever

is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17     Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één der partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zilte Zaken gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Zilte Zaken zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zilte Zaken niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18     Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Zilte Zaken zich de rechten en bevoegdheden voor die Zilte Zaken toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Zilte Zaken tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Zilte Zaken, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

18.3 Alle door Zilte Zaken eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zilte Zaken worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij Zilte Zaken hiermee

vooraf en schriftelijk heeft ingestemd.

18.4 Zilte Zaken is gerechtigd de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

Artikel 19     Geschillen

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zilte Zaken partij is zijn deze algemene voorwaarden altijd van toepassing, ook indien een opdrachtgever zich beroept op toepasselijkheid van andere algemene of andere voorwaarden.

19.2 Partijen verklaren zich vooraf uitdrukkelijk akkoord met het feit dat eventuele geschillen uit (een) rechtsbetrekking(en) tussen hen, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, gezamenlijk ex art. 96 Rv. zullen worden voorgelegd aan de kantonrechter te Alkmaar.

19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20     Toepasselijk recht

20.1 Op elke overeenkomst tussen Zilte Zaken en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21     Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Den Burg, oktober 2022

ZILTE ZAKEN

Emmalaan 66A

1791 AV Den Burg Texel

(0222) 3106 18

www.ziltezaken.nl